Disclaimer

Copyright

Alles wat u op deze website vindt, dus ook de blogs, is beschermd door auteursrecht en is eigendom van Healthy Society. Natuurlijk mag u alles gebruiken wat op onze website staat om onze gedachten en ervaringen te delen. Alleen stellen wij het bijzonder op prijs als u vermeldt dat het van onze website afkomstig is met een link naar de website.

Aansprakelijkheid

Op geen enkele manier is Healthy Society aansprakelijk voor wat dan ook dat deze website veroorzaakt, door onbereikbaarheid, door teksten van ons, door uitingen van anderen (zoals commentaar op de blogs of interpretaties daarvan op sociale media). Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Ook erkennen we geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. We doen er alles aan om onjuistheden te voorkomen of te herstellen. Mocht u iets aantreffen laat het ons weten dan kunnen we aan de slag. Ook zijn we niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die u of iemand via u naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt. U kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website.

Healthy Society is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die een gebruiker neemt op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk voor de gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Healthy Society gewaarschuwd werd voor zulke schade.

E-mail disclaimer

Het volgende is van toepassing op e-mails die u van Healthy Society ontvangt: alle mails worden zorgvuldig samengesteld. Healthy Society is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens Healthy Society de mail verstuurd heeft.

We doen al ons werk met de beste intenties en met de grootste zorgvuldigheid. We willen zoveel mogelijk mensen de kans bieden om een zinvol en waardevol leven te leiden ondanks gezondheidsklachten.

Details legale entiteit
Healthy Society B.V.
Registration number 68004788
Gemaakt met