Algemene voorwaarden

Beste klant of deelnemer aan een van onze programma’s, trainingen of Webinars of begeleidingstrajecten op maat.

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jou en de rechten en plichten zijn van Healthy Society. We werken continu aan een goede samenwerkingsrelatie met onze klanten en deelnemers dus kan je je op een punt niet vinden in deze algemene voorwaarden. Neem dan even contact met ons op. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Artikel 1. Definities 

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:
 1. Healthy Society: Het bedrijf van Brigit Heemskerk, Healthy Society B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68004788, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Jij/je of jou: de natuurlijke- of rechtspersoon (bedrijf of deelnemer) die een training, programma volgt, deelneemt aan de community of een andere overeenkomst aangaat met Healthy Society.
 3. Trainingsaanbod: Alle vormen van informatie-overdracht van Healthy Society naar jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel. We verstaan hier trainingen, workshops en Webinars onder.
 4. Gezondheidsprogramma’s: de wetenschappelijke programma’s die Healthy Society aanbiedt voor een periode van zes weken aan deelnemers die meer grip willen krijgen op hun gezondheid.
 5. Begeleiding op maat: de adviestrajecten op maat die Healthy Society biedt en wij met een team van deskundige daadwerkelijk in jouw organisatie aan de slag gaan.
 6. Community: Het platform waarmee wij leden verbinden om samen te werken aan hun ambitie op duurzame inzetbaarheid, vitaliteit & gezondheid voor medewerkers en de organisatie.

Artikel 2. Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en Healthy Society.
 2. Deze algemene voorwaarden mag Healthy Society wijzigen. De meest recente versie staat altijd op de website www.healthysociety.nl. Als de wijzigingen invloed hebben op de overeenkomst tussen jou en Healthy Society, zullen we je van de wijziging op de hoogte stellen.
 3. Als er iets in deze algemene voorwaarden staat dat niet geldig is, omdat het nietig is of door jou vernietigd wordt, spreken we samen een nieuwe regel af, waarmee we hetzelfde doel bereiken.

Artikel 3. Aanbod

 1. Ons aanbod doen we schriftelijk op de website, via Webinars of in een offerte.
 2. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
 3. Je gaat akkoord met het aanbod op de manier zoals dat bij het aanbod of in een offerte is vermeld. Je akkoord is pas definitief wanneer Healthy Society het heeft bevestigd.

Artikel 4. Overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met het aanbod en je daarvoor de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
 2. We nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar geven geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 3. Als het nodig is, mag Healthy Society de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dit is niet hoe wij werken maar in noodgevallen kan het voorkomen en moeten we hiernaar uitwijken.
 4. Als we de overeenkomst veranderen, dan geven we dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.
 5.  Als Healthy Society mogen we de content die we bieden volgens een overeengekomen overeenkomst veranderen, vernieuwen, vervangen of wijzigen.
 6. Ben je niet tevreden bent over het online trainingsaanbod of het lidmaatschap aan de community? We bieden geen ‘niet goed, geld terug’ garantie aan. Je mag ons wel aanspreken als er sprake is van een wanprestatie. Zie daarvoor het artikel over aansprakelijkheid verderop in deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Trainingsaanbod

 1. Healthy Society biedt verschillend trainingsaanbod als online trainingen, workshops, Webinars en evenementen aan. Deze kunnen in één keer of in termijnen worden betaald. Een lidmaatschap of abonnement is geen trainingsaanbod (zie artikel 8).
 2. Toegang tot ons trainingsaanbod is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het trainingsaanbod niet met anderen delen. Ook eventuele live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Wanneer je toch je inloggegevens met iemand deelt, dan mogen wij jouw toegang tot het trainingsaanbod blokkeren en vervallen al je rechten. We ontbinden dan de overeenkomst tussen jou en Healthy Society en jij hebt geen recht op geld terug.
 3. Na betaling kan je deelnemen aan het trainingsaanbod.
 4. We zullen er altijd voor zorgen dat het trainingsaanbod minimaal drie maanden toegankelijk is, nadat je voor het (online) trainingsaanbod hebt betaald.
 5. Soms bieden wij bij het trainingsaanbod ook toegang tot een Facebookgroep of onze online community aan. We vermelden bij ons aanbod hoe lang je lid bent van een facebookgroep of onze community in combinatie met het trainingsaanbod.
 6. Je moet een internetverbinding hebben om gebruik te kunnen maken van het trainingsaanbod. We zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste trainingsonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 7. Tenzij dat anders in het aanbod staat vermeld, heb je geen recht op persoonlijke coaching of live (groeps)sessies.
 8. Al het trainingsaanbod kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest mits het om een offline-activiteit gaat.
 9. Trainingen, evenementen of programma’s kunnen alleen worden geannuleerd mits deze aangeschaft onder een niet goed geld terug garantie en binnen de aangegeven termijn worden geannuleerd per mail.
 10. Als je een ticket hebt gekocht voor een eenmalig trainingsevenement dan is het niet mogelijk om je tickets te ruilen of om geld retour te krijgen tenzij een evenement is afgelast.
 11. Voor eenmalige evenementen biedt Healthy Society in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekochte ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Healthy Society op te nemen.

Artikel 6. Gezondheidsprogramma’s 

 1. Als Healthy Society bieden we ook wetenschappelijke gezondheidsprogramma’s voor medewerkers voor de duur van zes weken. We bieden de programma’s aan bedrijven die voor een groep medewerkers een programma aankopen of voor individuele medewerkers die deelnemen aan een programma met open inschrijving.
 2. Bij de inschrijving voor een programma staat omschreven wat je als bedrijf of deelnemer van het programma kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn.
 3. De programma’s zijn groepstrainingen dus bieden geen individuele begeleiding of coaching.
 4. De gezondheidsprogramma’s kunnen één of meer workshops bevatten. Deze zijn on- of offline. Tijdens de bijeenkomsten ontvangen deelnemers in een groep begeleiding. Bij de aankoop van een programma wordt weergegeven of er ook workshops in het programma zitten, of deze on- of offline zijn en op welke dag(en) en tijdstip(pen) je als deelnemer kan deelnemen.
 5. Een programma kan tot 2 maanden voor de startdatum worden verplaatst of geannuleerd. Na deze termijn kan een programma niet meer worden verplaatst of geannuleerd, tenzij Healthy Society voor een programma een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. Als hiervan sprake is dan kan enkel worden geannuleerd volgens, deze geldende regeling.
 6. Als je als bedrijf één of meerdere programma’s aankoopt dan ben je als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de werving van deelnemers voor de programma’s. Vooraf spreken we met elkaar af hoe Healthy Society bijdraagt aan de werving van deelnemers. Bij een minimum van 12 deelnemers kan een programma worden gestart. Als het minimum niet wordt gehaald dan kan tot 6 weken voor de start van het programma in overeenstemming worden besloten de startdatum te verschuiven tot er wel voldoende deelnemers zijn. Het is niet mogelijk om het programma te annuleren en Healthy Society heeft geen terugbetalingsverplichting.
 7. Healthy Society biedt geen inhaalsessies aan voor een deelnemer die niet kan deelnemen aan een workshop of bijeenkomst. Ook heeft Healthy Society geen terugbetalingsverplichting als een deelnemer één of meerdere workshops – om welke reden dan ook - niet heeft bijgewoond.
 8. De programma’s van Healthy Society zijn naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar toegang tot het programma niet aan een ander kan overdragen. Mocht deze wens er zijn neem even contact met ons op dan zoeken we naar een oplossing.
 9. Het is voor deelnemers niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar workshops of te gebruiken tijdens deelname. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij de organisatie.
 10. Als door overmacht een programma of workshop niet door kan gaan, dan zorgen wij voor een passend alternatief voor de deelnemers. Als de plaats of het tijdstip van een workshop wordt gewijzigd, dan zorgen we dat deelnemers tijdig op de hoogte zijn. Gewijzigde workshops geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.
 11. De programma’s worden gefaciliteerd door trainers die zijn getraind in het bieden van het geprotocolleerde programma. De trainers zijn geen zorgprofessional en als dusdanig geschoold. Zij kunnen en zullen geen medisch advies geven aan deelnemers in het programma. Deelnemers dienen bij gezondheidsklachten of twijfels daarover contact op te nemen met hun eigen zorgprofessional.

Artikel 7. Lidmaatschap community 

 1. De community is een platform voor bedrijven, HR-professionals, leidinggevenden en andere geïnteresseerden in duurzame inzetbaarheid, vitaliteit & gezondheid voor medewerkers en zijn of haar organisatie.
 2. Wij bieden een lidmaatschap aan voor de community Healthy Work.
 3. Als lid van de community krijg je toegang tot het online community platform. Op dit online platform wordt informatie over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit & gezondheid in de werkomgeving gedeeld, worden Webinars gegeven, trainingen aangeboden en kun je als lid vragen stellen en contact zoeken met andere leden.
 4. De community kent een lidmaatschap structuur. Lid worden van de community kan door een lidmaatschap af te sluiten (te kopen). Bij het afsluiten van een lidmaatschap geeft je als ‘koper’ aan kennis te hebben genomen van - en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 5. Je kan een maand, jaar of bedrijfsabonnement afsluiten om deel te nemen aan de community. Vanzelfsprekend betaal je per maand of jaar. Bij een jaarabonnement of bedrijfsabonnement krijg je korting.
 6. Het lidmaatschap start op de dag dat je het lidmaatschap afsluit en betaalt. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tot je het lidmaatschap opzegt. Eventuele prijsverhogingen worden niet in rekening gebracht. Zolang je niet opzegt, blijft je lid voor het bedrag waarvoor je je hebt aangemeld.
 7. Je krijgt in de community alleen toegang tot alle content die we overeenkomen zijn in het aanbod waar jij gebruik van maakt.
 8. Wanneer je deelneemt aan een specifiek begeleidingstraject gekoppeld aan de community met andere organisaties of leden dan vindt de begeleiding hoofdzakelijk online plaats in een groep. Vooraf krijg je de data en tijdstippen en een overzicht van de activiteiten die behoren tot het afgesproken begeleidingstraject.
 9. Je aanmelding voor het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Je kunt het lidmaatschap op ieder moment opzeggen door in de community bij je persoonlijke accountgegevens je lidmaatschap op te zeggen. Bij betaling per maand stopt je lidmaatschap één kalendermaand nadat wij je opzegging hebben ontvangen. Bij betaling per jaar, vragen we je uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het betaalde jaar op te zeggen.
 10. Wanneer je voor een jaar vooruit hebt betaald en je zegt eerder op, dan vervalt je korting en betaal je het reguliere maandtarief voor de maanden dat je lid bent geweest.
 11. Bij verlenging van het lidmaatschap wordt er vanuit gegaan dat je op dezelfde manier wilt blijven betalen. Veranderen van betaalvoorkeur, van maand bijdrage naar jaarbijdrage of van jaarbijdrage naar maandbijdrage, kan door een mail te sturen naar: community@healthysociety.nl
 12. Bij het afsluiten van een lidmaatschap voor de community geef je een machtiging tot automatische incasso van het lidmaatschapsgeld aan Healthy Society B.V. Het lidmaatschapsgeld wordt (afhankelijk van de gekozen betaalwijze) maandelijks of jaarlijks geïncasseerd.
 13. Het lidmaatschap is persoonsgebonden, dat betekent dat het niet overdraagbaar is aan een ander, zonder toestemming van Healthy Society B.V. Als het platform door meerdere collega’s wordt gebruikt kan een bedrijfsabonnement worden afgesloten.
 14. Als het je niet lukt om geregeld tijd te besteden aan het platform dan is dat geen reden tot terugbetaling van het lidmaatschapsgeld.
 15. Wij spannen ons in om het online platform goed te laten functioneren en van interessante informatie te voorzien. Storingen in de techniek leiden niet tot een terugbetalingsverplichting van onze kant.
 16. We verwachten niet dat dit aan de orde zal zijn maar wij zijn gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de vorm, of te stoppen met het aanbieden van de community. In geval van een wijziging in de vorm, inhoud of prijs heeft het lid het recht om het lidmaatschap met directe ingang op te zeggen.
 17. Voor een vertrouwde en waardevolle community omgeving hanteren we enkele gedragsregels. De gedragsregels zijn terug te vinden in de community. Indien je als lid één of meer bericht(en) plaatst waaruit blijkt dat je je niet aan de gedragsregels houdt kan de community manager besluiten de door jou geplaatste berichten te verwijderen en je hierop aan te spreken. Als na overleg je de gedragsregels nog steeds niet serieus neemt, zullen we je lidmaatschap beëindigen, zonder dat we verplicht zijn om je terug te betalen.

Artikel 8. Begeleiding op maat 

 1. Voor de begeleidingstrajecten op maat, waar we als Healthy Society met een team binnen je organisatie aan de slag gaan, geldt een offertetraject met eigen algemene voorwaarden.
 2. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de begeleiding op maat adviestrajecten zijn apart vastgelegd. Deze algemene voorwaarden worden samen met de offerte toegezonden aan jouw als klant.

Artikel 9. Intellectueel Eigendom 

 1. Healthy Society is rechthebbende van alle teksten, afbeeldingen, video’s en andere werken van intellectueel eigendom op onze website, in het trainingsaanbod, in de community en tijdens onze begeleiding op maat adviestrajecten. Als Healthy Society zelf niet rechthebbende is, dan hebben wij de licentie om het te mogen gebruiken.
 2. Wij willen de content aan onze kwaliteitseisen blijft voldoen. Daarom geven wij geen toestemming om het te gebruiken, te delen, openbaar te maken, te kopiëren of na te maken.
 3. Je mag alleen materialen opslaan als thuiskopie of downloaden voor strikt persoonlijk gebruik, wanneer dit bij de materialen staat aangegeven. Deze materialen mag je niet aan anderen laten zien.
 4. Je mag anderen ook geen toegang geven tot de werken, de materialen, het trainingsaanbod, de community of andere zaken die achter de inlog te vinden zijn.
 5. Je mag niet zelf een training, workshop, Webinar of community aanbieden aan derden, op basis van de informatie, materialen en werken uit ons trainingsaanbod of community.
 6. Maak je inbreuk ons intellectuele eigendomsrechten of schend je een van bovenstaande regels, dan mogen wij daarvoor een boete rekenen van €25.000,- per incident en €10.000,- per week of een deel van de week dat de schending voortduurt, met een maximum van €250.000,-.
 7. Wij kunnen tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer of klant herkenbaar zijn. Wij hebben het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Artikel 10. Vergoeding en betaling 

 1. Betaling moet gedaan zijn voordat je toegang kunt krijgen tot het trainingsaanbod, community of gebruik kan maken van ons begeleidingsaanbod.
 2. Facturen verzenden wij per mail.
 3. Facturen moeten binnen 14 dagen worden voldaan. Betaal je niet, dan kunnen wij de toegang tot het trainingsaanbod of de community blokkeren. Als we je organisatie op maat begeleiden dan zullen wij niet starten op de afgesproken startdatum.
 4. Betaal je helemaal niet, dan mogen wij de overeenkomst ontbinden en zullen wij een incassobureau inschakelen om ervoor te zorgen dat je alsnog betaalt. We zullen dan ook de wettelijke incassokosten rekenen, met een minimum van €40,-.

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

 1. Healthy Society is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je bedrijf, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, gezondheidsschade op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden trainingsaanbod, community of begeleidingstraject.  
 2. Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens onze diensten wel of niet toe te passen. Wij zijnniet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.  
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor virussen die op jouw computer staan of daarop komen te staan, ook niet als dat door een e-mail of via een bestand van ons trainingsaanbod of community is gebeurd.  
 4. Wij kunnen niet garanderen dat het trainingsaanbod of het lidmaatschap aan de community op elk moment van de dag beschikbaar zijn. Als we het probleem opmerken, kunnen we het meestal binnen een paar uur oplossen, zodat je weer toegang hebt. Als je een probleem merkt, wil je dat dan aan mij melden door een e-mail te sturen naar support@healthysociety.nl, dan ons team zo snel mogelijk de storing op laten lossen. 
 5. We spannen ons in om trainingen, bijeenkomsten en interactie in de community voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Deelname verloopt op eigen risico van de deelnemer c.q. klant.  
 6. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming en maximaal tot de hoogte van het factuurbedrag of in het geval van het lidmaatschap tot maximaal de laatste drie maanden daarvan. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Healthy Society, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft. 

Artikel 12. Privacy 

 1. Met het van kracht worden van de privacywet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om. In onze privacyverklaring en cookiebeleid is de informatie opgenomen over websitebezoek deze is terug te vinden op de website.  
 2. Mocht je vragen hebben over privacy dan kan je altijd contact opnemen door een mail te sturen naar info@healthysociety.nl.  
 3. Als je je als deelnemers aanmeldt voor ons trainingsaanbod dan vragen wij om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor de desbetreffende activiteit. We vragen voornamelijk e-mailadressen en een naam, zodat we onze producten persoonlijk kunnen aanbieden. We gebruiken een woonadres enkel om materialen toe te sturen.  
 4. We maken gebruik van de volgende software programma’s; Learnworld: online leerplatform om trainingen aan te bieden;  Moneymonk: in dit programma worden betalingen verwerkt; Huddle: dit platform verzorgt de consumptie van online trainingen en programma's. 
 5. We nemen de bescherming van je persoonlijke gegevens zeer serieus. Mochten we te maken krijgen met een datalek dan melden we dat bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen. We zijn van de fiscale regelgeving verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.  
 6. Iedere (ex)deelnemer en klant heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. We hanteren hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Artikel 13. Overige 

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Utrecht.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 18 februari 2022. Je kan ze terugvinden op de website www.healthysociety.nl. Bij het onderteken van een offerte of deelname aan een programma of ons trainingsaanbod stem je in met de algemene voorwaarden en de bepalingen.
www.healthysociety.nl – B. Heemskerk – info@healthysociety.nl Bedrijfsgegevens: Healthy Society BV – Maliebaan 45 – 3581 CD Utrecht
KvK 68004788 – BTW 857262233B01
Gemaakt met